Impreza już się odbyła

Imprezy

Wykład „Do ostatniego tchu w piersiach? Westerplatte a inne kapitulacje w 1939 r.” w Muzeum Gdańska

InfoGdansk
4 maja, 2019

W czwar­tek, 9 maja 2019 r., o godz. 17.00 w Wiel­kiej Sali Wety Ratu­sza Głów­nego Mia­sta odbę­dzie się wykład dr. Jana Szku­dliń­skiego o kuli­sach kapi­tu­la­cji obroń­ców Woj­sko­wej Skład­nicy Tran­zy­to­wej na Wester­platte.

Pod­czas bez­płat­nego wykładu w ramach pro­gramu Czwart­ków w Muzeum Gdań­ska zostaną omó­wione przy­kłady rów­nież innych kapi­tu­la­cji z wrze­śnia 1939 r. Wyda­rze­nie roz­po­czyna cykl przed­się­wzięć reali­zo­wa­nych w Muzeum Gdań­ska zwią­za­nych z 80. rocz­nicą wybu­chu II wojny świa­to­wej.

Do ostat­niego tchu w pier­siach?

Wykład histo­ryka woj­sko­wo­ści XIX i XX w., byłego pra­cow­nika i współ­twórcy wystawy sta­łej w Muzeum II Wojny Świa­to­wej oraz pra­cow­nika mery­to­rycz­nego Muzeum Mia­sta Gdyni to próba zro­zu­mie­nia wyjąt­ko­wo­ści pol­skiego sym­bolu nie­złom­no­ści pol­skiego oręża. Sym­bolu, o któ­rym nie­raz trudno rze­tel­nie roz­ma­wiać…

Jeśli tak spoj­rzeć na losy Wester­platte i jego obroń­ców z per­spek­tywy prze­kazu, to jest on nie­zmier­nie uprosz­czony. 7 dni boha­ter­skiej obrony pol­skich żoł­nie­rzy wobec prze­wa­ża­ją­cych sił wroga, które dawały nadzieję całej II Rzecz­po­spo­li­tej, zakoń­czo­nych kapi­tu­la­cją, gdy nie było już prze­sła­nek by dalej sta­wiać opór. W tak uprosz­czo­nym obra­zie łatwo o doszu­ki­wa­nie się sen­sa­cji, która zawsze prze­waży nad posta­wio­nymi pyta­niami: Czy kapi­tu­la­cja jest pro­sta? Czy pro­test ofi­ce­rów wobec pod­da­nia Wester­platte był czymś wyjąt­ko­wym? Czy 2 wrze­śnia nad Wester­platte fak­tycz­nie powie­wała biała flaga? Czy należy zawsze wal­czyć do ostat­niej kro­pli krwi? Na te pyta­nia posta­ram się odpo­wie­dzieć pod­czas nad­cho­dzą­cego wykładu w Muzeum Gdań­ska – mówi dr Jan Szku­dliń­ski.

Mija 80 lat od pierw­szej salwy z Wester­platte. Jak je upa­miętni Muzeum Gdań­ska?

Wykład dr. Jana Szku­dliń­skiego roz­po­czyna cykl wyda­rzeń zwią­za­nych z obcho­dami 80. rocz­nicy wybu­chu II Wojny Świa­to­wej reali­zo­wa­nych przez Muzeum Gdań­ska. Od 27 kwiet­nia do końca wrze­śnia br. będzie można ponow­nie zwie­dzić jedyną pla­cówkę muze­alną na pół­wy­spie – War­townię nr 1 na Wester­platte. W obcho­dzą­cym 45. rocz­nicę otwar­cia obiek­cie zre­ali­zo­wany zosta­nie sze­reg wyda­rzeń i uro­czy­sto­ści otwar­tych dla publicz­no­ści i dostęp­nych nie­od­płat­nie.

Przy­go­to­wy­wane atrak­cje to uro­dziny War­towni nr 1 (29 czerwca), lip­cowe kino ple­ne­rowe przy War­towni, festi­wal rekon­struk­cyjny „Wester­platte. Spo­tka­nia z Histo­rią” (31 sierp­nia – 1 wrze­śnia), a także druga odsłona pro­jektu „Wester­platte. Świa­tło­cie­nie” (6–7 wrze­śnia). Pod­czas tej ostat­niej, jak w ubie­głym roku, pod­świe­tlane będą obiekty znaj­du­jące się na tere­nie pół­wy­spu, a rzu­cane na obiekty wizu­ali­za­cje i dźwięk będą przed­sta­wiały zwartą opo­wieść nawią­zu­jącą do uni­wer­sal­nych war­to­ści w kon­tek­ście histo­rii II wojny świa­to­wej.

Od połowy czerwca br. zwie­dza­jący Wester­platte będą mogli sko­rzy­stać z odpłat­nego pro­gramu Wester­platte. Szlak Pamięci, dzięki któ­remu będzie można zwie­dzić i zro­zu­mieć teren Pola Bitwy oraz losy jego obroń­ców. Roz­sze­rzona o nowe ele­menty kon­ty­nu­acja zeszło­rocz­nego pro­jektu będzie dostępna także dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią słu­chową oraz dla lud­no­ści ukra­iń­sko­ję­zycz­nej.

We wrze­śniu Muzeum Gdań­ska wyda publi­ka­cję dr. Andrzeja Drzy­cim­skiego o losach obroń­cach Wester­platte po kapi­tu­la­cji we wrze­śniu 1939 r. Przy­go­to­wy­wana mono­gra­fia to trzeci tom poświę­cony tema­tyce Woj­sko­wej Skład­nicy Tran­zy­to­wej w dorobku bada­cza.

INFORMACJE
Do ostatniego tchu w piersiach? Westerplatte a inne kapitulacje w 1939 r. – wykład w Muzeum Gdańska;
Wielka Sala Wety, Ratusz Głównego Miasta, ul. Długa 46/47;
9 maja (czwartek), godz. 17:00
Wstęp bezpłatny