Rozmaitości

Sankcja kredytu darmowego – kiedy można z niej skorzystać?

InfoGdansk
21 kwietnia, 2023

Banki udzielają kredytów na podstawie ściśle określonych przepisów prawa (takich jak Ustawa o kredycie konsumenckim oraz Prawo bankowe), a także warunków zawartych w umowie kredytowej. Warto widzieć, iż w przypadku kredytów konsumenckich, kredytobiorca ma prawo skorzystać z sankcji darmowego kredytu. Czym dokładnie jest i kto może z niej skorzystać? Na te pytania odpowiadamy w poniższym artykule.

1. Sankcja kredytu darmowego – co oznacza i kto może się o nią ubiegać?

2. Zwrot kosztów kredytu należnych kredytodawcy – kiedy nie obowiązuje?

3. Jak skorzystać z sankcji kredytu darmowego?

4. Sankcja kredytu darmowego a zwrot ubezpieczenia kredytu

Sankcja kredytu darmowego – co oznacza i kto może się o nią ubiegać?

Sankcja kredytu darmowego to prawo konsumenta do przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia opłat z tytułu odsetek, prowizji oraz innych dodatkowych kosztów. Podstawą prawną jest w tym wypadku art. 45 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim. Ma ona za zadanie chronić kredytobiorców przed nieuczciwymi praktykami ze strony instytucji kredytujących.

W przypadku gdy kredytodawca narusza przepisy bądź popełnione zostały jakiekolwiek błędy podczas zawierania umowy kredytowej, konsument, który zaciągnął kredyt konsumencki, zwraca kredyt bez odsetek i dodatkowych kosztów (po złożeniu kredytodawcy pisemnego oświadczenia), a więc de facto otrzymuje darmowy kredyt.

Z sankcji kredytu darmowego nie może skorzystać konsument, który zaciągnął kredyt hipoteczny, ponieważ ma ona zastosowanie jedynie przy kredycie konsumenckim. Z prawa można skorzystać wyłącznie w przypadku naruszenia przez bank przepisów ustalonych w ustawie o kredycie konsumenckim.

Zwrot kosztów kredytu należnych kredytodawcy – kiedy nie obowiązuje?

Sankcja kredytu darmowego ma zastosowanie, gdy ze strony kredytodawcy nastąpi nieumyślne bądź umyślne naruszenie swoich obowiązków. Według założeń przyjętych w ustawie, są to następujące sytuacje:

  • Przekroczona została kwota odsetek maksymalnych (zgodnie z zapisem ustawy o kredycie konsumenckim maksymalne odsetki nie mogą przekroczyć dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie),
  • Umowa kredytowa została zawarta w sposób nieprawidłowy (w przypadku umowy na kwotę powyżej 1000 złotych musi być ona zawarta w formie pisemnej),
  • Wystąpiły braki informacyjne w treści umowy kredytowej (np. nieokreślenie rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, brak informacji dotyczącej terminów spłaty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu, jaki konsument jest zobowiązany ponieść),
  • Nastąpiło naruszenie zasad ochrony konsumenta (np. obciążenie zbyt dużym obowiązkiem kredytowym).

W powyższych przypadkach można, a nawet powinno się, skorzystać z sankcji darmowego kredytu, aby uzyskać zwrot kosztów poniesionych z tytułu zaciągnięcia kredytu konsumenckiego.

Jak skorzystać z sankcji kredytu darmowego?

Aby sankcja kredytu darmowego mogła wejść w życie, należy w pierwszej kolejności ustalić, czy kredytodawca rzeczywiście naruszył przepisy prawa. Następnie konsument musi wypełnić i złożyć wniosek o sankcję kredytu darmowego. Co istotne, na złożenie oświadczenia klient ma 1 rok od dnia, w którym kredyt konsumencki zostanie całkowicie spłacony.

Wniosek o sankcje kredytu darmowego można złożyć osobiście, udając się do placówki bankowej bądź korespondencyjnie, wysyłając dokumenty na adres siedziby banku. Kredytodawca ma 30 dni na ustosunkowanie się do wniosku. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia, następuje zwrot poniesionych kosztów.

Sankcja kredytu darmowego a zwrot ubezpieczenia kredytu

Wiele osób zastanawia się, czy po skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego mogą ubiegać się o zwrot ubezpieczenia kredytu. W niektórych sytuacjach kredytobiorca może odzyskać część pieniędzy za niewykorzystany czas ochrony ubezpieczeniowej. Ma to miejsce w momencie wypowiedzenia umowy kredytu, sankcji kredytu darmowego, wypowiedzenia umowy ubezpieczenia oraz odstąpienia od umowy ubezpieczenia.

W przypadku zastosowania sankcji kredytu darmowego, czego skutkiem jest przyspieszenie terminu spłaty kredytu, kredytodawca powinien zwrócić część prowizji. Jej kwota uzależniona jest między innymi od wysokości jednorazowej składki za ubezpieczenie, a także liczby rat pozostałych do spłaty do dnia wykonania umowy. Aby otrzymać zwrot ubezpieczenia, kredytobiorca musi wypełnić odpowiedni wniosek z żądaniem zapłaty zwrotu nienależnych składek.

Co istotne, zwrot ubezpieczenia kredytu przysługuje również w przypadku kredytu hipotecznego. Dotyczy to tak zwanego ubezpieczenia pomostowego, które płacone jest na rzecz kredytodawcy, w celu ochrony jego interesów w okresie pomiędzy wypłatą środków z kredytu, a wpisem hipoteki do księgi wieczystej. Na zwrot ubezpieczenia pomostowego kredytodawca ma 60 dni.

Zaciągając kredyt konsumencki każdy kredytobiorca powinien zdawać sobie sprawę z tego, że na koszt kredytu, a więc łączną wysokość opłat, składa się kilka elementów. Sankcja darmowego kredytu umożliwia odzyskanie poniesionych wydatków, przy przedterminowej spłacie kredytu.

 

Materiał zewnętrzny.